ပိုးမီ – Voting No. 6 မဆံုေသာလမ္း ေတးေရး – ငယ္ဆူးသစ္ / ေတးဆို – ေဇာ္ပိုင္ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ Myanmar Idol Season 2 Top 5


You may also like

More From: Video

DON'T MISS